تعویض ارکان اصلی وسیله نقلیه

اعلام راهنمائی رانندگی ناجا مبنی بر لزوم تعویض ارکان وسیله نقلیه در نمایندگان مجاز
تعویض ارکان اصلی وسیله‌نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است.
در صورتی که مالکان وسایل‌نقلیه بنا بر نیاز بخواهند ارکان اصلی وسیله‌نقلیه خود را به علت عدم‌کارایی، غیرقابل بازسازی بودن و … تغییر دهند باید در ابتدا با مراجعه به دوایر شماره‌گذاری ادارات راهنمایی و رانندگی اقدام به اخذ مجوز تعویض کنند که وسیله‌نقلیه در این مرحله ابتدا توسط افسران کارشناس عالی تصادفات بازدید و در صورت تعیین اصالت آن، مجوز تعویض صادر خواهد شد.