سمینار آموزشی بررسی شاخصهای رضایتمندی مشتریان(CSI)

با توجه به اهمیت موضوع رضایتمندی مشتریان در نتایج حاصل از
ارزیابی عملکرد نمایندگی ها ، سمیناری با عنوان بررسی شاخصهای رضایتمندی مشتریان
طرح ریزی شد که بر همین اساس در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۵ سمینار فوق برنامه ریزی و اجرا
گردید که در این دوره آموزش ۱۱۵ نفر از پرسنل مرتبط با ارتباط مشتریان از نمایندگی
های سراسر ایران حضور داشتند.

مدرس این دوره از شرکت بازرسی کیفیت ایران دعوت شده بود که دوره
آموزشی اثر بخشی گزارش گردید.