اردبيل - نمایندگی 1201

صاحب امتیاز: برات فصاحتي

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 86

امتیاز نیروی انسانی: 90.23
امتیاز امکانات و تجهیزات: 90.16
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 94.7
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 91.4
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 37.2

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 811
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 3 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13 الی 14
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: خیابان بعثت- نرسيده به ميدان ايثار (کد پستی: 5618613377)
 • تلفن دفتر فروش: 045-33611305
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 045-33612532
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

اردبيل - نمایندگی 1202

صاحب امتیاز: صابر شهباز علیزاده

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 792
kmc لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 18 به جز ساعات 13/30 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8 الی 14
 • نشانی: خیابان جام جم- جنب بانک تجارت - پلاک 257 (کد پستی: 5617683975)
 • تلفن دفتر فروش: 045-33823579
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 045-33822582
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

اردبيل - نمایندگی 1203

صاحب امتیاز: محمد قبادی جمادی

فروش
خدمات پس از فروش
امتیاز: 85

امتیاز نیروی انسانی: 95.22
امتیاز امکانات و تجهیزات: 91.45
امتیاز پذیرش تا ترخیص: 90.5
امتیاز ضمانت و گارانتی: 83
امتیاز تامین و سفارش گذاری: 94.45
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان : 67.8

رتبه ISQI: 1
امتیاز رضایت مندی مشتریان: 817
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 2 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8 الی 17 به جز ساعات 13/30 الی 15
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8/30 الی 12
 • نشانی: استان اردبیل، شهر اردبیل، میدان ایثار، کیلومتر 1 جاده خلخال (کد پستی: 5618413111)
 • تلفن دفتر فروش: 045-33668004
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 045-33668004
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش:

مشگین شهر - نمایندگی 1204

صاحب امتیاز: منوچهر عطائی

فروش
خدمات پس از فروش
فاقد امتیاز

امتیاز نیروی انسانی:
امتیاز امکانات و تجهیزات:
امتیاز پذیرش تا ترخیص:
امتیاز ضمانت و گارانتی:
امتیاز تامین و سفارش گذاری:
امتیاز مدیریت ارتباط با مشتریان :

فاقد رتبه
فاقد امتیاز رضایت مشتری
kmc لیست مجاز bamco لیست مجاز
استعلام بهای خدمات این نمایندگی مطابق با گروه 4 محاسبه میگردد.

نمایندگی ها طبق معیارهایی گروه بندی شده اند. هر گروه نمایندگی برای خدمات تعرفه مشخصی دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی گروه نمایندگی مد نظر کلیک کنید.

 • ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه: 8:00-17:00 به جز ساعات 12:30-14:30
 • ساعات کاری پنج شنبه: 8:30-13:00
 • نشانی: آدرس: شهرستان مشگین شهر، کیلومتر 3 جاده اهر (کد پستی: 5661145046)
 • تلفن دفتر فروش: 045-32530228
 • تلفن دفتر خدمات پس از فروش: 045-9011551919
 • پست الکترونیک: ... وبسایت: ...
دفتر فروش: