امتیاز خدمات در محل نمایندگی 1716 در شهر تهران در خصوص محصولات کرمان موتور با این شرکت لغو و ارتباط کاری با ایشان قطع گردیده است.