قطعات ایمنی

تصویر قطعه

ECU

کد فنی:
تصویر قطعه

اتصال لاستیکی گلویی باک

کد فنی:
تصویر قطعه

اتصالات پمپ روغن ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

اجزاء پنوماتیک ترمز (سنگین)

کد فنی:
تصویر قطعه

پیچ های چرخ

کد فنی:
تصویر قطعه

سوئیچ پدال ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

آیینه ها

کد فنی:
تصویر قطعه

باتری

کد فنی:
تصویر قطعه

بست های لوله‌های سوخت و روغن

کد فنی:
تصویر قطعه

بلبرینگ چرخ

کد فنی:
تصویر قطعه

بوستر ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

بوق ها

کد فنی:
تصویر قطعه

پدال گاز

کد فنی:
تصویر قطعه

پدال ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

پدال کلاچ

کد فنی:
تصویر قطعه

پمپ انژکتور(سنگین)

کد فنی:
تصویر قطعه

پمپ و درجه شناور بنزین

کد فنی:
تصویر قطعه

پوسته فرمان

کد فنی:
تصویر قطعه

توپی سیبک فرمان

کد فنی:
تصویر قطعه

توپی چرخ

کد فنی:
تصویر قطعه

جاذب بخار بنزین (کنیستر)

کد فنی:
تصویر قطعه

کروز کنترل

کد فنی:
تصویر قطعه

چرخ کامل

کد فنی:
تصویر قطعه

خفه کن موتور (سنگین)

کد فنی:
تصویر قطعه

دسته سیم های سیستم ایمنی و ECU

کد فنی:
تصویر قطعه

دسته راهنمای شیشه شوی

کد فنی:
تصویر قطعه

دیسک ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

رگلاتور گاز

کد فنی:
تصویر قطعه

ریل سوخت

کد فنی:
تصویر قطعه

ریتاردیر (سنگین)

کد فنی:
تصویر قطعه

رینگ چرخ

کد فنی:
تصویر قطعه

سیلندر ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

سنسورهای فشار ترمز (سنگین)

کد فنی:
تصویر قطعه

سیبک

کد فنی:
تصویر قطعه

سیستم ترمز ABS

کد فنی:
تصویر قطعه

شیلنگ ها و اتصالات سوخت و ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

شیر هیدرولیک فرمان

کد فنی:
تصویر قطعه

غربیلک فرمان

کد فنی:
تصویر قطعه

فیوزها

کد فنی:
تصویر قطعه

قطع کن برقی سوخت

کد فنی:
تصویر قطعه

قفل ایمنی در موتور

کد فنی:
تصویر قطعه

کلید تبدیل سوخت

کد فنی:
تصویر قطعه

لاستیک چرخ

کد فنی:
تصویر قطعه

چراغ کامل

کد فنی:
تصویر قطعه

لنت ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه باک

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه پلوس چرخ

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه ترمز

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه ترمز دستی

کد فنی:
تصویر قطعه

مخزن CNG

کد فنی:
تصویر قطعه

کمربند ایمنی

کد فنی:
تصویر قطعه

سیستم کیسه هوا

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه بخاری

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه برف پاک کن

کد فنی:
تصویر قطعه

مجموعه دسته راهنما

کد فنی:
تصویر قطعه

پوسیدگی یا ترک لاستیک چرخ ها یا غیر استاندارد بودن لاستیک.

کد فنی:
تصویر قطعه

ترک رینگ یا غیر استاندارد بودن آن.

کد فنی:
تصویر قطعه

تاب داشتن رینگ چرخ جلو به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

صدای غیر عادی و شدید از چرخ ها که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

صدای غیر عادی و شدید از سیستم تعلیق که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم مونتاژ یا مونتاژ نادرست قطعات عملکردی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم عملکرد سیستم تنظیم ارتفاع خودرو به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

در ارزیابی عملکرد و پایداری در حرکت مستقیم:

کد فنی:
تصویر قطعه

1-8-1: سیستم فرمان عمل نکند یا خلاصی فرمان بیش از ۴۵ درجه باشد.

کد فنی:
تصویر قطعه

1-8-2: خلاصی فرمان بین ۳۰ تا ۴۵ درجه با معیار سازنده تفاوت دارد.

کد فنی:
تصویر قطعه

1-8-3: عدم برگشت پذیری فرمان به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کرده و کمک راننده برای برگشت فرمان لازم است.

کد فنی:
تصویر قطعه

لرزش غربیلک فرمان به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

لرزش شدید اتاق در حین حرکت به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

میزان کشیدن و انحراف خودرو به یک سمت در حرکت مستقیم در مسافت ۵۰ متر، بیش از ۲ متر به سمت چپ و بیش از ۳ متر به سمت راست باشد.

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود نشتی شدید روغن از سیستم هیدرولیک فرمان در مجاورت سیستم اگزوز.

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود نشتی روغن از سیستم هیدرولیک به صورت جریان پیوسته یا چکیدن.

کد فنی:
تصویر قطعه

شیلنگ ها یا لوله‌های نصب شده دچار پیچش یا خم شدگی شده یا آویزان باشد به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

تماس یا درگیری لوله ها و شیلنگ ها با قطعات جانبی به نحوی است که نیاز به تعویض قطعه بوده و یا در امر رانندگی اختلال ایجاد می نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

هرگونه ایراد عملکردی در سیستم‌های (الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) فرمان و تعلیق که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم وجود روغن در سیستم هیدرولیک

کد فنی:
تصویر قطعه

شل بودن پیچ یا مهره های ایمنی فنرها، اهرم بندی فرمان یا گاردان.

کد فنی:
تصویر قطعه

شل بودن پیچ یا مهره های قطعات دوار که احتمال پرتاب آنها وجود دارد.

کد فنی:
تصویر قطعه

شل بودن شغل پیچ یا مهره هایی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید

کد فنی:
تصویر قطعه

بریدن یا عدم نصب پیچ یا مهره‌های چرخ ها (یک عدد یا بیشتر)

کد فنی:
تصویر قطعه

قفل نشدن یا پر نکردن پیچ یا مهره های چرخ ها، کرپی فنرها و اهرم بندی فرمان و پیچ یا مهره‌های گاردان (بیرون بودن حداقل ۱ رزوه پیچ از مهره به معنی پر نکردن می باشد)

کد فنی:
تصویر قطعه

گشتاور پیچ یا مهره های ایمنی فنر ها، چرخ ها، اهرم بندی فرمان یا گاردان نسبت به حد مجاز آن بیش از ۳۰ درصد تفاوت داشته باشد.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم روشن شدن موتور پس از 5 بار استارت زدن

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم رسیدن دور موتور به حداکثر مقدار مجاز یا عدم شتابگیری خودرو به نحوی که نیاز به توقف خودرو باشد.

کد فنی:
تصویر قطعه

صدای غیر عادی شدید از موتور که راننده ناچار از خاموش کردن خودرو باشد.

کد فنی:
تصویر قطعه

موتور بیش از حد گرم کرده و جوش می آورد.

کد فنی:
تصویر قطعه

کاهش ناگهانی شتاب موتور هنگام افزایش سرعت و دور موتور.

کد فنی:
تصویر قطعه

شیلنگ ها یا لوله‌های نصب شده دچار پیچش یا خم شدگی شده یا آویزان باشد به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

تماس یا درگیری لوله ها و شیلنگ ها با قطعات جانبی به نحوی است که نیاز به تعویض قطعه بوده و یا در امر رانندگی اختلال ایجاد می نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود ایراد مهم و اساسی در اتصال شیلنگها و کابلها و ... به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم نصب، یا نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات موتور یا سیستم انتقال قدرت، به نحوی که در امر رانندگی اختلال نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

شل یا باز بودن، بیش از حد سفت بودن، اتصال نداشتن پیچ یا مهره ها و بست ها، به نحوی که در امر انندگی ایجاد اختلال نماید و یا در قطعات دوار که احنمال پرتاب آنها وجود دارد.

کد فنی:
تصویر قطعه

مایعات مختلف مرتبط موجود نبوده و در امر رانندگی ایجاد اختلال می نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

راننده قادر به کنترل سطح مایع مورد نظر نمی باشد.

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود هر گونه نشتی سوخت

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود نشتی شدید روغن (شره یا ریزش)

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود نشتی آب از سیستم خنک کننده یا بخاری بصورت جریان پیوسته یا چکیدن.

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود آسیب یا صدمه دیدگی در قطعات، لوله ها، پیچ یا مهره ها، یا اتصالات به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

عمل نکردن گیربکس یا کلاچ

کد فنی:
تصویر قطعه

خودرو با گیربکس اتوماتیک در دنده عقب یا جلو روشن می شود.

کد فنی:
تصویر قطعه

دنده در حال رانندگی بیرون می زند.

کد فنی:
تصویر قطعه

تعویض دنده در گیربکس اتوماتیک غیر عادی به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال کند. (تکان سخت، زمان نامناسب تعویض دنده، بکسوات و ...)

کد فنی:
تصویر قطعه

کمک گیربکس عمل نمی کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

پلوس قفل کن عمل نمی نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

عملکرد دسته دنده در گیربکس اتوماتیک در حالتهای مختلف با نشان دهنده روی کنسول منطبق نیست.

کد فنی:
تصویر قطعه

صدای غیر عادی شدید از گیربکس، کمک گیربکس، دیفرانسیل یا پلوس.

کد فنی:
تصویر قطعه

روغن ریزی از گیربکس ، کمک گیربکس یا دیفرانسیل بصورت شدید (چکه زیاد یا شره)

کد فنی:
تصویر قطعه

نشتی شدید روغن از سیستم کلاچ بصورت چگه زیاد

کد فنی:
تصویر قطعه

گاز نخوردن خودرو به طوری که جنبه ایراد ایمنی پیدا کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

گیر داشتن شدید پدال گاز که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند

کد فنی:
تصویر قطعه

صدای غیر عادی شدید از سیستم کلاچ که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود قطعات باقیمانده در محفظه موتور که ممکن است ایمنی را به خطر انداخته و موجب توقف خودرو گردد.

کد فنی:
تصویر قطعه

خروج یا پاشش بنزین به بیرون در هنگام باز کردن در باک.

کد فنی:
تصویر قطعه

هرگونه ایراد عملکردی در سیستم‌های (الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) موتور و سیستم انتقال قدرت که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم عملکرد یا عملکرد نامناسب تجهیزات سیستم گاز سوز (مانند کلید تبدیل، نشانگر میزان گاز، گیج فشار، شیرها و ...) به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند یا باعث توقف خودرو شود.

کد فنی:
تصویر قطعه

انتشار بوی گاز به صورت مستمر.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم نصب، نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهیزات سیستم گازسوز به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

آسیب و صدمه دیدگی قطعات و تجهیزات سیستم گازسوز به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

تماس و درگیری لوله های گاز، تماس و نصب نامناسب منبع گاز به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

ترمز عمل نمی کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

وجود نشتی یا وجود اثر نشتی روغن ترمز.

کد فنی:
تصویر قطعه

دیر عمل کردن سیستم ترمز (مانند سنگ کردن یا چوب کردن)

کد فنی:
تصویر قطعه

دل زدن شدید پدال ترمز بطوریکه لرزش ناشی از آن به پدال ها، فرمان یا اتاق منتقل شده و در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

درگیری و تماس لوله ها و شیلنگهای ترمز با لبه های تیزیا قطعات متحرک که باعث خراشیدگی و صدمه دیدگی گردد به نحوی که در عملکرد آنها تاثیر بگذارد یا به نحوی که در امر رانندگی ایجاد اختلال نماید.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم نصب، نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهیزات سیستم ترمز به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

آسیب و صدمه دیدگی قطعات ، لوله ها و شیلنگ ها، پیچ و مهره ها، اتصالات سیستم ترمز، به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

سطح مایع روغن ترمز زیر خط مینیمم بوده یا موجب روشن شدن چراغ هشدار می گردد.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم عملکرد سیستم ترمز ضد قفل

کد فنی:
تصویر قطعه

هرگونه ایراد عملکردی در سیستم‌های (الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) ترمز که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

ترمز دستی یا ترمز پارک عمل نمی کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

روشن نشدن هر دو چراغ نور پایین و نور بالا، هر دو چراغ موقعیت عقب، کلیه چراغهای راهنمای یک سمت خودرو کلیه چراغهای دنده عقب.

کد فنی:
تصویر قطعه

کارکرد معکوس چراغ های راهنما (عدم تطابق با دسته راهنما)

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم کارکرد یا کارکرد نامناسب خبر دهنده شارژ باطری، سطح روغن موتور، فشار و دمای روغن موتور، دمای مایع خنک کننده، لنت ترمز، فشار روغن هیدرولیک، سیستم قفل چرخ، سیستم عیب یابی موتور، سطح روغن ترمز.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم کارکرد یا کارکرد نامناسب نشانگر فشار روغن ترمز و دمای مایع خنک کننده سطح سوخت

کد فنی:
تصویر قطعه

دینام، سوئیچ، استارتر، یا برف پاک کن جلو، سیستم جرقه زنی، سیستم ECU عمل نمی کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

شیشه بالابر برقی یا سانروف بازشده بسته نمی شود.

کد فنی:
تصویر قطعه

سنسور برگردان شیشه بالابر برقی یا سانروف عمل نمی کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم عملکرد سیستم دزد گیر.

کد فنی:
تصویر قطعه

قفل مرکزی خود بخود درهای بسته را باز می کند (سوئیچ بیرون از خودرو باشد)

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم عملکرد سوئیچ یا استارت خودرو هنگام بیرون بودن سوئیچ کارتی از خشاب آن

کد فنی:
تصویر قطعه

بیرون پریدن فندک از غلاف پس از گرم شدن و یا داغ شدن فندک گیر کردن در غلاف

کد فنی:
تصویر قطعه

فن رادیاتور عمل نمی کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم نصب، نصب یا مونتاژ اشتباه قطعات و تجهیزات سیستم برق به نحوی که در امر رانندگی اختلال ایجاد کند.

کد فنی:
تصویر قطعه

جا نبودن شیشه های جلو یا عقب به نحوی که امکان بیرون افتادن شیشه در حین حرکت وجود دارد.

کد فنی:
تصویر قطعه

تغییر شکل، موج داشتن، حباب داشتن شیشه جلو که در دید واضح راننده تاثر بگذارد.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم چسبندگی حداقل یک ضلع کامل از چسب شیشه های عقب یا جلو

کد فنی:
تصویر قطعه

ترک یا شکستگی شیشه جلو یا عقب

کد فنی:
تصویر قطعه

آزاد نشدن کمربند ایمنی از داخل غلافو یا قفل نشدن آن حین عملکرد

کد فنی:
تصویر قطعه

عمل نکردن هر یک از قفل درهای جانبی

کد فنی:
تصویر قطعه

عمل نکردن قفل در موتور

کد فنی:
تصویر قطعه

شل بودن اتصالات پیچ یا مهره های صندلی

کد فنی:
تصویر قطعه

عمل نکردن یا رها شدن ناگهانی هر یک از تنظیمات صندلی راننده (مانند خوابیدن پشتی صندلی یا عدم کنترل موقعیت ثابت نشیمنگاه صندلی)

کد فنی:
تصویر قطعه

رها شدن ناگهانی نشیمنگاه صندلی جلو راست

کد فنی:
تصویر قطعه

شکستن یا ترک یا کم خوردگی و کسری جوش که بر ایمنی سرنشینان موثر است.

کد فنی:
تصویر قطعه

صدای غیر عادی شدید در جاده که باعث نگرانی راننده شده و موجب توقف خودرو گردد.

کد فنی:
تصویر قطعه

عدم تطابق، عدم نصب یا عدم تعبیه سیستم ها و قطعات اجباری بر اساس استانداردهای ملی اجباری

کد فنی: