مدیران بم خودرو

سید حسین میری

مدیر عامل

محمدرضا محمودی

معاونت اجرایی

مژگان مشایخی فرد

مدیر مالی و اداری

حسن رئیسی

مدیر فناوری اطلاعات

محمد جواد مقدمی

مدیر خدمات پس از فروش

محمد پورمقدسی

مدیر انبار مرکزی

محمدصادق طاهرخانی

مدیر بازرگانی

مقداد شیخ عباسی

مدیر شبکه نمایندگی

ارتباط با مدیران (1)

Hidden