بازدید از نمایندگی های استان البرز

بازدید مدیر عامل و مدیر خدمات پس از فروش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو از نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش استان البرز

روز پنجشنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ جناب آقای دکتر تکی زاده مدیر عامل شرکت بم خودرو به همراه مدیر خدمات پس از فروش، رئیس واحد شبکه نمایندگی ها و سرپرست واحد آموزش شرکت، از نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش استان البرز، بازدید نمودند.

در این برنامه از بخش های مختلف ستادی و فنی نمایندگی های ۱۴۱۲ (آقای ابراهیمی)، ۱۴۰۲ (آقای صفری)، ۱۴۰۸ (آقای آزموده فرد) و ۱۴۰۹ (آقای روایی) بازدید شد. همچنین صاحبان امتیاز و مدیران نمایندگی ها، دیدگاهها و مشکلات خود را در حوزه خدمات پس از فروش مطرح نمودند و مدیر عامل بم خودرو دستور بررسی و رسیدگی فوری به درخواست های ایشان را صادر نمودند.

 در ادامه کارنامه عملکرد هر نمایندگی از نظر وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت و بر رفع نقاط قابل بهبود در هر نمایندگی تاکید شد.