موتورهاي تزريق مستقيم چيست ؟

  • 1401-08-09

تزریق مستقیم

 

 موتورهاي تزريق مستقيم چيست ؟

درموتورهاي معمول انژكتوري، بنزين به داخل مانيفولد گازتزريق مي شود،اما در موتورهاي تزريق مستقيم سوخت به داخل سيلندر تزريق مي شود.نتيجه تزريق مستقيم نظارت دقيق تر بر نسبت هوا به سوخت در حالتهاي مختلف رانندگي است.يكي ديگر از مزاياي اين سيستم قابليت ايجاد تاخير در تزريق مستقيم است كه بر اساس آن توانايي به وجود آوردن مخلوط هاي متفاوتي در سيلندر حاصل مي شود.

 

 انواع سيستم احتراق GDI

تقسيم بندي اين سيستم بر مبناي نوع پاشش سوخت به سيلندر مي باشد:

۱-سيستم پاشش چرخشي(ميتسوبيشي و فولكس واگن)

۲-سيستم پاشش پيچشي(تويوتا و نيسان)

اختلاف بين GDI وMPI

براي تامين سوخت در موتورهاي متداول انژكتوري از يك سيستم سوخت رسانی بنام پاشش سوخت از چند نقطه كه جايگزين كاربراتور شده است استفاده مي كنند.در اين سيستم سوخت توسط انژكتور به پشت سوپاپ پاشيده مي شود از آنجا كه سوخت قبل از ورود به سيلندر با هوا مخلوط ميشود محدوديت هايي براي تامين به موقع سوخت و كنترل فرايند احتراق در اين سيستم وجود دارد.در سيستم تزريق مستقيم سوخت مشابه موتورهاي ديزلي سوخت مستقيما به داخل سيلندر پاشيده مي شود و اين محدوديت ها برطرف شده است همچنين زمان بندي پاشش سوخت مطابق بار موتور به دقت كنترل مي شود.