برگزاری سمینار آموزشی امور مشتریان (CRM)

سمینار آموزشی امور مشتریان (CRM) با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان با حضور کارشناسان محترم امور
مشتریان نمایندگی های سراسر ایران در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۸ در مرکز همایشهای پژوهشکده
سازمان صنعت نفت توسط واحد آموزش بم خودرو برنامه ریزی و اجرا گردید.