دومین سمینار نمایندگی های کرمان موتور

دومین سمینار منطقه ای نمایندگی های جنوب شرق کشور با حضور مدیران فروش و
خدمات پس از فروش در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ در هتل پارس شهر کرمان برگزار گردید.
بررسی
عملکرد نمایندگی های مجاز منطقه در ماهه ۹ اول سال ۹۴ در حوزه فروش و
خدمات پس از فروش وسایر مباحث مرتبط  در هر دو حوزه از مباحث سمینار فوق
بوده است.