آزمونهای جامع مهارتی نمایندگی ها در سال ۹۶(کرمان)

آزمون های جامع مهارتی نمایندگی های
کرمان موتور در رشته های جلوبندی کاران ، امداد گران ، برق کاران ، کارشناسان فنی ، مکانیک ها و کارشناسان پذیرش از تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ الی ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ در شهر کرمان برگزار گردید.