افتتاح نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش ۱۴۰۹

مراسم
افتتاحیه
نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش کد ۱۴۰۹ به صاحب امتیازی آقای هاتف سلیمی
واقع در جاده ملارد در مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ با حضور جناب آقای مهندس شاکری مدیرعامل
محترم شرکت بم خودرو و جناب آقای مهندس یزدانی معاونت فروش و بازاریابی شرکت کرمان
موتور و جناب آقای دکتر موسوی مدیریت شبکه نمایندگی ها و جناب آقای مهندس کلانتری
مدیر واحد فنی و مهندسی شرکت بم خودرو و سرکار خانم مشایخی مدیر واحد مالی شرکت بم
خودرو و برگزار گردید.

شایان
ذکر است نمایندگی مجاز کد ۱۴۰۹ در متراژی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در شهرستان ملارد
به صورت اختصاصی با شرکت کرمان موتور مشغول به همکاری می باشد
.