اولین دوره مدیریت نمایندگی در سازمان مدیریت صنعتی

 درروزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۰۳ و ۹۵/۰۶/۰۴ اولین دوره مدیریت نمایندگی ازساعت ۸:۰۰ لغایت  ۱۶:۰۰ درمحل سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید که در نوبت اول ازاین دوره از ۳۰ نمایندگی خدمات پس از فروش دعوت به عمل آمد.