برگزاری آزمون جامع مهارتی برق کاران سال ۹۵

۱ – دومین دوره آزمون مهارتی برق کاران با شرکت ۹۰ نفر از پرسنل
برق کار شاغل در نمایندگی های سراسر ایران در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۰ با هماهنگی های انجام
شده در مرکز آموزش بم خودرو اجرا گردید.
 ۲ – اجرا کننده : واحد آموزش بم خودرو