برگزاری آزمون جامع مهارتی کارشناسان فنی سال ۹۵

 چهارمین دوره از برگزاری آزمونهای مهارتی پرسنل
فنی شاغل در نمایندگی های سراسر ایران از تاریخ ۹۵/۱۱/۰۹ با آزمون مهارتی
کارشناسان فنی شروع شده و تا پایان روز ۹۵/۱۱/۱۴ با آزمون امداد گران به پایان
میرسد؛ در آزمون مهارتی کارشناسان فنی ۱۰۰ نفر از تمامی نمایندگی ها حضور داشتند و
مورد سنجش مهارت فنی قرار گرفتند.