برگزاری آزمون جامع مهارتی کارشناسان پذیرش سال۹۵

۱ – اولین دوره آزمون مهارتی کارشناسان پذیرش با شرکت ۷۱ نفر از
پرسنل کارشناس پذیرش شاغل در نمایندگی های سراسر ایران در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ با
هماهنگی های انجام شده در مرکز آموزش بم خودرو اجرا گردید.
 ۲ – اجرا کننده : واحد
آموزش بم خودرو