برگزاری جلسه TOP TEN ایرادات محصولات کرمان موتور

دوره
آموزشی خودروی
JAC و
همچنین جلسه
TOP TEN ایرادات محصولات کرمان موتور به مدت سه روز (از تاریخ ۹۶/۰۸/۰۱ الی
۹۶/۰۸/۰۳) و با حضور ۷۵ نفر از کارشناسان فنی نمایندگی های شرکت کرمان موتور و
کارشناسان شرکت بم خودرو در مرکز پژوهش شرکت نفت برگزار گردید.