دومین سمینار منطقه ای اصفهان – بهمن ۹۵

دومین
سمینار منطقه ای
  اصفهان با حضور مدیر عامل و مدیران بم خودرو  و کرمان موتور مورخ ۹۵/۱۱/۰۷ برگزار گردید.
برنامه های برگزار شده در
سمینار
:
۱.گزارشی در خصوص شاخص های فروش ، فروش قطعات یدکی ، تعداد پذیرش های
گارانتی و وارانتی ، مبالغ اجرت های گارانتی و وارانتی نمایندگان منطقه
۲.
ارائه گزارش عملکرد ۹
ماهه
سال ۱۳۹۵ نمایندگان در
خصوص سهم فروش منطقه
۳. اقدامات صورت پذیرفته در زمینه محاسبات نرخ جدید اجرت گارانتی با توجه به
امتیاز
CSI نمایندگان
۴. وضعیت سفارش گذاری قطعات نمایندگی ها و طرح کنترل موجودی
۵.
نظام آراستگی ، فاکتورهای رسمی مشتری  و کالیبراسیون

شایان
ذکر است برای تمامی مسائل و درخواست هایی که از سمت نمایندگی های محترم مطرح شد،
مشاوره و راهکار لازم توسط مدیران حاضر در سمینار ارائه گردید.