ساخت آبخوری در مدرسه فرهنگ

همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن                                          گرچه نصیب تو زگردون همه یک نان باشد

                                                                                                                                         “صائب تبریزی”

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو خود را نسبت به جامعه ، فرهنگ و محیط زیست مسئول می داند. در همین راستا و در جهت انجام مسئولیت اجتماعی ، بار دیگر با ترمیم و ساخت آبخوری مناسب برای استفاده اتباع خارجی در حال تحصیل در مدرسه فرهنگ تهران، قدمی هرچند کوچک اما خداپسندانه برداشته است.