ساخت و تولید محتوای آموزشی، ویژه دوره های غیرحضوری

واحد آموزش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در راستای رعایت دستورالعملهای بهداشتی، اقدام به ساخت محتوای دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری نموده که آموزشهای فوق قابلیت اجرا برای نمایندگی ها را خواهد داشت.