سمینار منطقه ای نمایندگان مجاز خراسان


سمینار منطقه ای نمایندگان مجاز خراسان ( رضوی،جنوبی،شمالی) در مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹با حضورمدیران ارشدکرمان موتور و خدمات و تجارت بم خودروبرگزار گردید.
بررسی عملکرد نمایندگان مجاز،ارائه روش های نوین در حوزه خدمات پس ازفروش و ارتقاء وضعیت فعلی نمایندگان مجاز و توضیح طرح های جدید فروش محصولات شرکت کرمان موتوراز مباحث عمده سمینار مذکور است.