سومین همایش کارشناسان پذیرش نمایندگی های پایلوت

سومین همایش تخصصی کارشناسان پذیرش نمایندگی های پایلوت( پذیرش
روزانه با میانگین بیش از ۱۰ خودرو ) شرکت کرمان موتور مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ روز یکشنبه توسط معاونت خدمات پس از
فروش در محل آموزش ساختمان صدف برگزار گردید .

برنامه های برگزار شده در همایش :

۱-     
تشریح اهمیت
کارشناس پذیرش در نمایندگی های مجاز

۲-     
تأثیر کارشناس
پذیرش در افزایش امتیاز رضایتمندی مشتریان

۳-     
راه کارهای مهم
و اساسی در نحوه رفتار و برخورد کارشناس پذیرش با مشتری

۴-     
آشنایی با
فرآیند پذیرش تا ترخیص و نحوه اجرای آن در نمایندگی

۵-     
آشنایی با موارد
اساسی و کلیدی دستورالعمل گارانتی

۶-     
آشنایی با دوره
های تخصصی و فنی کارشناس پذیرش

۷-     
آشنایی با امداد
خودرو شرکت کرمان موتور و نحوه پذیرش امداد

۸-     
گزارش و اجرای
فرآیند پذیرش تا ترخیص توسط دو نفر از کارشناسان پذیرش نمایندگی مجاز(نمایندگی۱۷۲۵
– نمایندگی ۱۷۱۵)