قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ماده ۲۳ و ۹

“بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش ملزم هستند تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.”
“بر اساس تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، نمایندگی مجاز موظف است ضمن اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.”