لغو امتیاز دائم نمایندگی۳۶۰۱ چالوس

به اطلاع مشتریان محترم کرمان موتور می رساند که امتیاز نمایندگی کد ۳۶۰۱  شهرستان  چالوس به صاحب امتیازی آقای فقیه نصیری از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵در بخش فروش/خدمات پس از فروش،  لغو گردیده است .