مدیریت دانش و مستند سازی توسط واحد آموزش بم خودرو

واحد آموزش شرکت خدمات و تجارت بم خودرو در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت پرسنل شاغل در نمایندگی های سراسر ایران اقدام به تولید و ساخت محتوای آموزشی دوره های تخصصی به صورت غیرحضوری نموده است.
بر این اساس تولید محتوای تعدادی از دوره های آموزشی با استفاده از تیم مجرب و فنی شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ساخته شده است و از طریق سایت آموزش این شرکت قابل استفاده و بهره برداری می باشد.