مراسم افتتاحیه نمایندگی مجاز کد ۳۷۰۳

مراسم افتتاحیه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش کد ۳۷۰۳ به صاحب
امتیازی آقای نیکوکار در شهر ساوه در مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ با حضور جناب آقای مهندس شاکری
مدیرعامل محترم شرکت بم خودرو و جناب آقای مهندس یزدانی معاونت فروش و بازاریابی شرکت
کرمان موتور و جمعی از مسئولین شهر ساوه برگزار گردید
.

شایان ذکر است نمایندگی مجاز کد ۳۷۰۳ در متراژی به
مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در فاصله ۱۲۰ کیومتری شهر تهران به صورت اختصاصی با شرکت کرمان
موتور مشغول به همکاری می باشد