مراسم افتتاحیه نمایندگی ۳۰۱۳ در کرمان

نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش کد ۳۰۱۳ در شهر کرمان به صاحب
امتیازی آقای شجاعی در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۷ با پراکنش مناسب در شهر کرمان به منظور افزایش
شاخص رضایت مشتریان محترم شهر کرمان افتتاح گردید.