نهمین آزمون مهارتی سراسری نمایندگیهای خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور

به منظور ارزیابی و سنجش مهارت فنی پرسنل شاغل در نمایندگی ها و ارتقای روز افزون مهارت کارکنان با هدف افزایش حداکثری کیفیت خدمات، شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، نهمین آزمون مهارتی سراسری نمایندگی های خدمات پس از فروش کرمان موتور را از ۳۰ اردیبهشت ماه تا یک خرداد ماه ۱۴۰۳ در مرکز آموزش کرمان موتور برگزار نمود.

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو، بازوی توزیع قطعات و ارائه خدمات پس از فروش شرکت کرمان موتور، ضمن پایش اثربخشی اقدامات آموزشی ارائه شده پیشین و انجام برنامه ریزی های مقتضی برای آموزش های آتی، در این آزمون نقاط قابل بهبود در فرآیند ارتقای کارکنان نمایندگی ها را فراهم می سازد.

در این آزمون ۸۴۳ نفر از ۱۱۰ نمایندگی خدمات پس از فروش در پست های کاری کارشناس فنی، کارشناس پذیرش، کارشناس ارتباط با مشتری، برق کار، مکانیک، جلوبندی کار، امدادگر، پذیرشگر و انباردار حضور یافته بودند.